ทับทิมหินส.; ลิมปิทีปราการป.; งานฉมังฐ.; บุญขาวล.; เหลาสุภาพก. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 14, n. 1, p. 1-8, 26 ส.ค. 2020.