พันมานิมิตร ร. .; จีระออน ก. .; ทองสีนวล อ. .; จิตรภิรมย์ ก. การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 90–98, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/225694. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.