ดีสุรกุลอ. ปกหน้าใน และสารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 13, n. 1, 18 ต.ค. 2019.