เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผ.; จังโกฏิ ฤ. . .; ตัญตรัยรัตน์ พ. .; คำสอง เ. . การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 34–43, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216501. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.