ปานเพ็ชร ต.; ดวงสงค์ ร. .; หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ น. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง เทศบาลเมืองขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 24–33, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216147. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.