นาเมือง อ.; บัญชรหัตถกิจ พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 78–89, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215526. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.