เสาะเห็ม ว.; บัญชรหัตถกิจ พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 44–55, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215259. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.