สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/213301. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.