นานอก ม.; เจริญธัญรักษ์ เ. . . พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 48–59, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.