สารการ พ. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/206925. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.