ทองภูธรณ์ ภ.; โล่วิรกรณ์ ส. . พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 22–32, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205534. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.