เจริญคุณ ส.; ศรีฤาชา ช. . สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 69–77, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205105. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.