ทีงาม ธ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 33–40, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/202493. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.