ขาวเจริญ ภ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 88–96, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/196071. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.