ผาดไธสง จ.; โสตะ จ. .; ธีรานุช อ. . ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 110–132, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/188081. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.