ภานุรักษ์ ก.; ไพลกลางศ.; ศรีธราพิพัฒน์ฐ. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 13, n. 1, p. 67-78, 14 ม.ค. 2020.