ฮาดทักษ์วงค์ พ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 60–69, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/160335. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.