เอื้ออารีย์กุล พ.; ภาโนมัย ณ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 40–51, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/149894. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.