ชาญจะโปะ เ.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์ อายุ 60–74 ปี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 72–80, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/148623. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.