ก้อนทอง ธ.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคอ้วน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 9–18, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/147004. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.