ศรีกลาง ศ.; อุตตมะเวทิน พ. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กำหนดอาหารและการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 31–39, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/146179. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.