เพ็ชรชลาลัย ฉ.; อุดมพาณิชย์ ส. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 52–61, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/146002. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.