กระแสเสน บ.; โสตะ จ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 91–103, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145800. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.