สุดชารี พ.; ดวงสงค์ ร. ผลของโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสื่อสารด้วย “Facebook” ในนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 81–91, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145753. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.