พงษ์พิละอ.; พรหมเทศส.; คำสะอาดส.; สุวรรณรุ่งเรืองก.; กลีบแก้วพ.; เพ็งสาป. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 11, n. 2, p. 30-39, 11 ก.ย. 2018.