ภักดีไทยเทศา เ. .; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 65–71, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145363. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.