สุขวิเศษ ส.; ศรีฤาชา ช. แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 32–40, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145333. Acesso em: 16 ส.ค. 2022.