พนากอบกิจ ว.; สกุลคู พ. ข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1–6, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145309. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.