พนากอบกิจ ว.; สกุลคู พ. การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของพนักงานในโรงงานน้ำตาล: กรณีศึกษา 3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 7–12, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145307. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.