ประชากูล ร.; ศรีฤาชา ช. สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 86–94, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145305. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.