เสียงใหญ่ร.; แสนไชยสุริยาภ.; แสนไชยสุริยาก.; เสียงใหญ่ไ. ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 11, n. 3, p. 22-29, 15 ส.ค. 2019.