ช่างไม้ ม.; ศรีฤาชา ช. คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 65–72, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145288. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.