สินธุโคตร เ.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 58–64, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145287. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.