ศรีวาส ผ.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 14–21, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145286. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.