อ้วนมะโฮง ป.; ศรีฤาชา ช. คุณลักษณะส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 21–29, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145277. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.