คุยแก้วพะเนาว์ ท.; ศรีฤาชา ช. คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 47–57, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145273. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.