สัตย์ธรรม ด.; ศรีฤาชา ช. บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 41–50, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145154. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.