แก้วจันดา จ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 72–85, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145151. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.