ศรีชมภู ช.; มุกตพันธุ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 62–72, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145066. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.