ธงกิ่งว.; สุขประเสริฐพ.; สีเสมออ.; รินลืออ.; คาภูมีศ.; หลิมมงคลย. การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 11, n. 2, p. 19-29, 11 ก.ย. 2018.