คำสะอาดศ.; คำสะอาดส.; พุทธิสวัสดิ์ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 11, n. 2, p. 9-18, 11 ก.ย. 2018.