พิชัยกาล ส.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 109–118, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/143845. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.