พนมชัย ร.; อินทร์ม่วง อ. การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน กรณีศึกษา โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 73–84, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/143240. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.