คุ้มวงศ์ ศ.; อุดมพาณิชย์ ส. คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารมีผลต่อการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 19–30, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/142989. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.