บุญพา ส.; สกุลคู พ. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนแดงใหญ่ ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 38–46, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/139783. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.