สุริยนต์ ส.; ตัญตรัยรัตน์ พ.; จังโกฎิ ฤ.; ชนะบุญ ส. ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 19–30, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136947. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.