เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เ.; อุดมพาณิชย์ ส. แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 42–51, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136003. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.