กิจธีระวุฒิวงษ์ น.; เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ.; วังวนสินธุ์ อ.; พรมแจ้ง บ. พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 1–8, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/134737. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.