อุ่นทะโคตร ก.; บัวผัน ป.; พิมหา ส. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 7–18, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/132590. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.