ภูธรฤทธิ์ น.; จิระพรกุล ช.; พรหมเทศ ส.; มณีนิล เ.; จันทะราช ป.; อรรคบุตร ช. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 31–41, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/130739. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.